१९६०या दशकया तमिल संकिपा

संकिपा तमिल नां पिदना तिथि निर्देशक निर्माता खँ
अटुत्त वीट्टुप् पॆण् (सन् १९६०या संकिपा) அடுத்த வீட்டுப் பெண் सन् १९६० वेदान्तम् राघवैया आदि नारायण राव, अञ्जली देवी अरुण चौधरीया "पाशेर बारी"इ आधारित
अऩ्पुक्कोर् अण्णि (सन् १९६०या संकिपा) அன்புக்கோர் அண்ணி सन् १९६०
अवऩ् अवऩेताऩ् (सन् १९६०या संकिपा) அவன் அவனேதான் सन् १९६०
आट वन्त तॆय्वम् (सन् १९६०या संकिपा) ஆட வந்த தெய்வம் सन् १९६०
आळुक्कॊरु वीटु (सन् १९६०या संकिपा) ஆளுக்கொரு வீடு सन् १९६०
इरुमऩम् कलन्ताल् तिरुमणम् (सन् १९६०या संकिपा) இருமனம் கலந்தால் திருமணம் सन् १९६०
इरुम्पुत्तिरै (सन् १९६०या संकिपा) இரும்புத்திரை सन् १९६०
उत्तमि पॆऱ्ऱ रत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा) உத்தமி பெற்ற ரத்தினம் सन् १९६०
ऎङ्कळ् चॆल्वि (सन् १९६०या संकिपा) எங்கள் செல்வி सन् १९६०
ऎल्लोरुम् इन्नाट्टु मऩ्ऩर् (सन् १९६०या संकिपा) எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர் सन् १९६०
ऒऩ्ऱु पट्टाल् उण्टु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा) ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு सन् १९६०
कटवुळिऩ् कुऴन्तै (सन् १९६०या संकिपा) கடவுளின் குழந்தை सन् १९६०
कळत्तूर् कण्णम्मा (सन् १९६०या संकिपा) களத்தூர் கண்ணம்மா सन् १९६०
कवलैयिल्लात मऩितऩ् (सन् १९६०या संकिपा) கவலையில்லாத மனிதன் सन् १९६०
कुऱवञ्चि (सन् १९६०या संकिपा) குறவஞ்சி सन् १९६०
कुऴन्तैकळ् कण्ट कुटियरचु (सन् १९६०या संकिपा) குழந்தைகள் கண்ட குடியரசு सन् १९६०
कैति कण्णायिरम् (सन् १९६०या संकिपा) கைதி கண்ணாயிரம் सन् १९६०
कैराचि (सन् १९६०या संकिपा) கைராசி सन् १९६०
चङ्किलित्तेवऩ् (सन् १९६०या संकिपा) சங்கிலித்தேவன் सन् १९६०
चवुक्कटि चन्तिरकान्ता (सन् १९६०या संकिपा) சவுக்கடி சந்திரகாந்தா सन् १९६०
चिवकामि (सन् १९६०या संकिपा) சிவகாமி सन् १९६०
चोलैमलै राणि (सन् १९६०या संकिपा) சோலைமலை ராணி सन् १९६०
तङ्कम् मऩचु तङ्कम् (सन् १९६०या संकिपा) தங்கம் மனசு தங்கம் सन् १९६०
तङ्करत्तिऩम् (सन् १९६०या संकिपा) தங்கரத்தினம் सन् १९६०
तन्तैक्कुप्पिऩ् तमैयऩ् (सन् १९६०या संकिपा) தந்தைக்குப்பின் தமையன் सन् १९६०
तोऴऩ् (सन् १९६०या संकिपा) தோழன் सन् १९६०
नाऩ् कण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा) நான் கண்ட சொர்க்கம் सन् १९६०
पक्त चपरि (सन् १९६०या संकिपा) பக்த சபரி सन् १९६०
पटिक्कात मेतै (सन् १९६०या संकिपा) படிக்காத மேதை सन् १९६०
पाक्तात् तिरुटऩ् (सन् १९६०या संकिपा) பாக்தாத் திருடன் सन् १९६०
पाट्टाळियिऩ् वॆऱ्ऱि (सन् १९६०या संकिपा) பாட்டாளியின் வெற்றி सन् १९६०
पातैतॆरियुतु पार् (सन् १९६०या संकिपा) பாதைதெரியுது பார் सन् १९६०
पावै विळक्कु (सन् १९६०या संकिपा) பாவை விளக்கு सन् १९६०
पॆऱ्ऱ मऩम् (सन् १९६०या संकिपा) பெற்ற மனம் सन् १९६०
पॆऱ्ऱवळ् कण्ट पॆरु वाऴ्वु (सन् १९६०या संकिपा) பெற்றவள் கண்ட பெரு வாழ்வு सन् १९६०
पॊऩ्ऩित् तिरुनाळ् (सन् १९६०या संकिपा) பொன்னித் திருநாள் सन् १९६०
मऩ्ऩाति मऩ्ऩऩ् (सन् १९६०या संकिपा) மன்னாதி மன்னன் सन् १९६०
मीण्ट चॊर्क्कम् (सन् १९६०या संकिपा) மீண்ட சொர்க்கம் सन् १९६०
याऩैप्पाकऩ् (सन् १९६०या संकिपा) யானைப்பாகன் सन् १९६०
रत्तिऩपुरि इळवरचि (सन् १९६०या संकिपा) ரத்தினபுரி இளவரசி सन् १९६०
राजपक्ति (सन् १९६०या संकिपा) ராஜபக்தி सन् १९६०
राजमकुटम् (सन् १९६०या संकिपा) ராஜமகுடம் सन् १९६०
राजा तेचिङ्कु (सन् १९६०या संकिपा) ராஜா தேசிங்கு सन् १९६०
विजयपुरि वीरऩ् (सन् १९६०या संकिपा) விஜயபுரி வீரன் सन् १९६०
विटिवॆळ्ळि (सन् १९६०या संकिपा) விடிவெள்ளி सन् १९६०
वीरक्कऩल् (सन् १९६०या संकिपा) வீரக்கனல் सन् १९६०
अक्पर् (सन् १९६१या संकिपा) அக்பர் सन् १९६१
अऩ्पु मकऩ् (सन् १९६१या संकिपा) அன்பு மகன் सन् १९६१
अरचिलङ्कुमरि (सन् १९६१या संकिपा) அரசிலங்குமரி सन् १९६१
ऎल्लाम् उऩक्काक (सन् १९६१या संकिपा) எல்லாம் உனக்காக सन् १९६१
कप्पलोट्टिय तमिऴऩ् (सन् १९६१या संकिपा) கப்பலோட்டிய தமிழன் सन् १९६१
काऩल् नीर् (सन् १९६१या संकिपा) கானல் நீர் सन् १९६१
कुमार राजा (सन् १९६१या संकिपा) குமார ராஜா सन् १९६१
कुमुतम् (सन् १९६१या संकिपा) குமுதம் सन् १९६१
कॊङ्कु नाट्टु तङ्कम् (सन् १९६१या संकिपा) கொங்கு நாட்டு தங்கம் सन् १९६१
चपाष् माप्पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा) சபாஷ் மாப்பிள்ளை सन् १९६१
तायिल्ला पिळ्ळै (सन् १९६१या संकिपा) தாயில்லா பிள்ளை सन् १९६१
ताय् चॊल्लै तट्टाते (सन् १९६१या संकिपा) தாய் சொல்லை தட்டாதே सन् १९६१
तिरुटाते (सन् १९६१या संकिपा) திருடாதே सन् १९६१
तूय उळ्ळम् (सन् १९६१या संकिपा) தூய உள்ளம் सन् १९६१
तेऩ् निलवु (सन् १९६१या संकिपा) தேன் நிலவு सन् १९६१
नल्लवऩ् वाऴ्वाऩ् (सन् १९६१या संकिपा) நல்லவன் வாழ்வான் सन् १९६१
नाकनन्तिऩि (सन् १९६१या संकिपा) நாகநந்தினி सन् १९६१
पङ्काळिकळ् (सन् १९६१या संकिपा) பங்காளிகள் सन् १९६१
पणम् पन्तियिले (सन् १९६१या संकिपा) பணம் பந்தியிலே सन् १९६१
पऩित्तिरै (सन् १९६१या संकिपा) பனித்திரை सन् १९६१
पाक्किय लट्चुमि (सन् १९६१या संकिपा) பாக்கிய லட்சுமி सन् १९६१
पाचमलर् (सन् १९६१या संकिपा) பாசமலர் सन् १९६१
पालुम् पऴमुम् (सन् १९६१या संकिपा) பாலும் பழமும் सन् १९६१
पाव मऩ्ऩिप्पु (सन् १९६१या संकिपा) பாவ மன்னிப்பு सन् १९६१
पुऩर् जॆऩ्मम् (सन् १९६१या संकिपा) புனர் ஜென்மம் सन् १९६१
मणप्पन्तल् (सन् १९६१या संकिपा) மணப்பந்தல் सन् १९६१
मरुतनाट्टु इळवरचऩ् (सन् १९६१या संकिपा) மருதநாட்டு இளவரசன் सन् १९६१
मल्लियम् मङ्कळम् (सन् १९६१या संकिपा) மல்லியம் மங்களம் सन् १९६१
मामियारुम् ऒरु वीट्टु मरुमकळे (सन् १९६१या संकिपा) மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே सन् १९६१
यार् मणमकऩ् (सन् १९६१या संकिपा) யார் மணமகன் सन् १९६१
अऩ्ऩै (सन् १९६२या संकिपा) அன்னை सन् १९६२
अऴकु निला (सन् १९६२या संकिपा) அழகு நிலா सन् १९६२
अवऩा इवऩ् (सन् १९६२या संकिपा) அவனா இவன் सन् १९६२
आटिप्पॆरुक्कु (सन् १९६२या संकिपा) ஆடிப்பெருக்கு सन् १९६२
आलयमणि (सन् १९६२या संकिपा) ஆலயமணி सन् १९६२
इन्तिरा ऎऩ् चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा) இந்திரா என் செல்வம் सन् १९६२
ऎतयुम् ताङ्कुम् इतयम् (सन् १९६२या संकिपा) எதயும் தாங்கும் இதயம் सन् १९६२
ऎल्लोरुम् वाऴवेण्टुम् (सन् १९६२या संकिपा) எல்லோரும் வாழவேண்டும் सन् १९६२
कण्णाटि माळिकै (सन् १९६२या संकिपा) கண்ணாடி மாளிகை सन् १९६२
कविता (सन् १९६२या संकिपा) கவிதா सन् १९६२
कात्तिरुन्त कण्कळ् (सन् १९६२या संकिपा) காத்திருந்த கண்கள் सन् १९६२
कुटुम्पत्तलैवऩ् (सन् १९६२या संकिपा) குடும்பத்தலைவன் सन् १९६२
कॊञ्चुम् चलङ्कै (सन् १९६२या संकिपा) கொஞ்சும் சலங்கை सन् १९६२
चारता (सन् १९६२या संकिपा) சாரதா सन् १९६२
चीमाऩ् पॆऱ्ऱ चॆल्वङ्कळ् (सन् १९६२या संकिपा) சீமான் பெற்ற செல்வங்கள் सन् १९६२
चुमैताङ्कि (सन् १९६२या संकिपा) சுமைதாங்கி सन् १९६२
चॆङ्कमलत् तीवु (सन् १९६२या संकिपा) செங்கமலத் தீவு सन् १९६२
चॆन्तामरै (सन् १९६२या संकिपा) செந்தாமரை सन् १९६२
तायैक्कात्त तऩयऩ् (सन् १९६२या संकिपा) தாயைக்காத்த தனயன் सन् १९६२
तॆऩ्ऱल् वीचुम् (सन् १९६२या संकिपा) தென்றல் வீசும் सन् १९६२
नाकमलै अऴकि (सन् १९६२या संकिपा) நாகமலை அழகி सन् १९६२
निच्चय ताम्पूलम् (सन् १९६२या संकिपा) நிச்சய தாம்பூலம் सन् १९६२
नीया नाऩा (सन् १९६२या संकिपा) நீயா நானா सन् १९६२
नॆञ्चिल् ओर् आलयम् (सन् १९६२या संकिपा) நெஞ்சில் ஓர் ஆலயம் सन् १९६२
पटित्ताल् मट्टुम् पोतुमा (सन् १९६२या संकिपा) படித்தால் மட்டும் போதுமா सन् १९६२
पट्टिऩत्तार् (सन् १९६२या संकिपा) பட்டினத்தார் सन् १९६२
पन्त पाचम् (सन् १९६२या संकिपा) பந்த பாசம் सन् १९६२
पले पाण्टिया (सन् १९६२या संकिपा) பலே பாண்டியா सन् १९६२
पाचम् (सन् १९६२या संकिपा) பாசம் सन् १९६२
पात काणिक्कै (सन् १९६२या संकिपा) பாத காணிக்கை सन् १९६२
पार्त्ताल् पचि तीरुम् (सन् १९६२या संकिपा) பார்த்தால் பசி தீரும் सन् १९६२
पोलीस्कारऩ् मकळ् (सन् १९६२या संकिपा) போலீஸ்காரன் மகள் सन् १९६२
मकावीर पीमऩ् (सन् १९६२या संकिपा) மகாவீர பீமன் सन् १९६२
मङ्कैयर् उळ्ळम् मङ्कात चॆल्वम् (सन् १९६२या संकिपा) மங்கையர் உள்ளம் மங்காத செல்வம் सन् १९६२
मटातिपति मकळ् (सन् १९६२या संकिपा) மடாதிபதி மகள் सन् १९६२
मणिमण्टपम् (सन् १९६२या संकिपा) மணிமண்டபம் सन् १९६२
मऩितऩ् माऱविल्लै (सन् १९६२या संकिपा) மனிதன் மாறவில்லை सन् १९६२
माटप्पुऱा (सन् १९६२या संकिपा) மாடப்புறா सन् १९६२
राणि चम्युक्ता (सन् १९६२या संकिपा) ராணி சம்யுக்தா सन् १९६२
वटिवुक्कु वळैकाप्पु (सन् १९६२या संकिपा) வடிவுக்கு வளைகாப்பு सन् १९६२
वळर् पिऱै (सन् १९६२या संकिपा) வளர் பிறை सन् १९६२
विक्रमातित्तऩ् (सन् १९६२या संकिपा) விக்ரமாதித்தன் सन् १९६२
वीरत्तिरुमकऩ् (सन् १९६२या संकिपा) வீரத்திருமகன் सन् १९६२
अऩ्ऩै इल्लम् (सन् १९६३या संकिपा) அன்னை இல்லம் सन् १९६३
अऱिवाळि (सन् १९६३या संकिपा) அறிவாளி सन् १९६३
आचै अलैकळ् (सन् १९६३या संकिपा) ஆசை அலைகள் सन् १९६३
आऩन्त जोति (सन् १९६३या संकिपा) ஆனந்த ஜோதி सन् १९६३
आयिरङ्कालत्तु पयिर् (सन् १९६३या संकिपा) ஆயிரங்காலத்து பயிர் सन् १९६३
इतयत्तिल् नी (सन् १९६३या संकिपा) இதயத்தில் நீ सन् १९६३
इतु चत्तियम् (सन् १९६३या संकिपा) இது சத்தியம் सन् १९६३
इरत्तत् तिलकम् (सन् १९६३या संकिपा) இரத்தத் திலகம் सन् १९६३
इरुवर् उळ्ळम् (सन् १९६३या संकिपा) இருவர் உள்ளம் सन् १९६३
एऴैप् पङ्काळऩ् (सन् १९६३या संकिपा) ஏழைப் பங்காளன் सन् १९६३
कटवुळैक् कण्टेऩ् (सन् १९६३या संकिपा) கடவுளைக் கண்டேன் सन् १९६३
कऱ्पकम् (सन् १९६३या संकिपा) கற்பகம் सन् १९६३
कलैयरचि (सन् १९६३या संकिपा) கலையரசி सन् १९६३
कल्याणियिऩ् कणवऩ् (सन् १९६३या संकिपा) கல்யாணியின் கணவன் सन् १९६३
काञ्चित् तलैवऩ् (सन् १९६३या संकिपा) காஞ்சித் தலைவன் सन् १९६३
काट्टु राजा (सन् १९६३या संकिपा) காட்டு ராஜா सन् १९६३
कुङ्कुमम् (सन् १९६३या संकिपा) குங்குமம் सन् १९६३
कुपेरत् तीवु (सन् १९६३या संकिपा) குபேரத் தீவு सन् १९६३
कुलमकळ् रातै (सन् १९६३या संकिपा) குலமகள் ராதை सन् १९६३
कैतियिऩ् कातलि (सन् १९६३या संकिपा) கைதியின் காதலி सन् १९६३
कॊञ्चुम् कुमरि (सन् १९६३या संकिपा) கொஞ்சும் குமரி सन् १९६३
कॊटुत्तु वैत्तवऩ् (सन् १९६३या संकिपा) கொடுத்து வைத்தவன் सन् १९६३
चित्तूर् राणि पत्मिऩि (सन् १९६३या संकिपा) சித்தூர் ராணி பத்மினி सन् १९६३
तर्मम् तलैकाक्कुम् (सन् १९६३या संकिपा) தர்மம் தலைகாக்கும் सन् १९६३
तुळचि माटम् (सन् १९६३या संकिपा) துளசி மாடம் सन् १९६३
नाऩुम् ऒरु पॆण् (सन् १९६३या संकिपा) நானும் ஒரு பெண் सन् १९६३
नाऩ् वणङ्कुम् तॆय्वम् (सन् १९६३या संकिपा) நான் வணங்கும் தெய்வம் सन् १९६३
निऩैप्पतऱ्कु नेरमिल्लै (सन् १९६३या संकिपा) நினைப்பதற்கு நேரமில்லை सन् १९६३
नीङ्कात निऩैवु (सन् १९६३या संकिपा) நீங்காத நினைவு सन् १९६३
नीतिक्कुप्पिऩ् पाचम् (सन् १९६३या संकिपा) நீதிக்குப்பின் பாசம் सन् १९६३
नॆञ्चम् मऱप्पतिल्लै (सन् १९६३या संकिपा) நெஞ்சம் மறப்பதில்லை सन् १९६३
पणत्तोट्टम् (सन् १९६३या संकिपा) பணத்தோட்டம் सन् १९६३
परिचु (सन् १९६३या संकिपा) பரிசு सन् १९६३
पार्मकळे पार् (सन् १९६३या संकिपा) பார்மகளே பார் सन् १९६३
पुऩितवति (सन् १९६३या संकिपा) புனிதவதி सन् १९६३
पुरट्चिवीरऩ् पुलित्तेवऩ् (सन् १९६३या संकिपा) புரட்சிவீரன் புலித்தேவன் सन् १९६३
पॆण्मऩम् (सन् १९६३या संकिपा) பெண்மனம் सन् १९६३
पॆरिय इटत्तुप् पॆण् (सन् १९६३या संकिपा) பெரிய இடத்துப் பெண் सन् १९६३
मणि ओचै (सन् १९६३या संकिपा) மணி ஓசை सन् १९६३
लवकुचा (सन् १९६३या संकिपा) லவகுசா सन् १९६३
वाऩम्पाटि (सन् १९६३या संकिपा) வானம்பாடி सन् १९६३
अम्मा ऎङ्के (सन् १९६४या संकिपा) அம்மா எங்கே सन् १९६४
आण्टवऩ् कट्टळै (सन् १९६४या संकिपा) ஆண்டவன் கட்டளை सन् १९६४
आयिरम् रूपाय् (सन् १९६४या संकिपा) ஆயிரம் ரூபாய் सन् १९६४
ऎऩ् कटमै (सन् १९६४या संकिपा) என் கடமை सन् १९६४
नवरात्तिरि (सन् १९६४या संकिपा) நவராத்திரி सन् १९६४
नाऩुम् मऩितऩ् ताऩ् (सन् १९६४या संकिपा) நானும் மனிதன் தான் सन् १९६४
पच्चै विळक्कु (सन् १९६४या संकिपा) பச்சை விளக்கு सन् १९६४
पटकोट्टि (सन् १९६४या संकिपा) படகோட்டி सन् १९६४
पणक्कारक् कुटुम्पम् (सन् १९६४या संकिपा) பணக்காரக் குடும்பம் सन् १९६४
पाचमुम् नेचमुम् (सन् १९६४या संकिपा) பாசமும் நேசமும் सन् १९६४
पुतिय पऱवै (सन् १९६४या संकिपा) புதிய பறவை सन् १९६४
पूम्पुकार् (सन् १९६४या संकिपा) பூம்புகார் सन् १९६४
पॊम्मै (सन् १९६४या संकिपा) பொம்மை सन् १९६४
मकळे उऩ् चमत्तु (सन् १९६४या संकिपा) மகளே உன் சமத்து सन् १९६४
मुरटऩ् मुत्तु (सन् १९६४या संकिपा) முரடன் முத்து सन् १९६४
रिष्यचिङ्कर् (सन् १९६४या संकिपा) ரிஷ்யசிங்கர் सन् १९६४
वऴि पिऱन्ततु (सन् १९६४या संकिपा) வழி பிறந்தது सन् १९६४
अऩ्पुक्करङ्कळ् (सन् १९६५या संकिपा) அன்புக்கரங்கள் सन् १९६५
आचै मुकम् (सन् १९६५या संकिपा) ஆசை முகம் सन् १९६५
आऩन्ति (सन् १९६५या संकिपा) ஆனந்தி सन् १९६५
आयिरत्तिल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा) ஆயிரத்தில் ஒருவன் सन् १९६५
इतयक्कमलम् (सन् १९६५या संकिपा) இதயக்கமலம் सन् १९६५
इरवुम् पकलुम् (सन् १९६५या संकिपा) இரவும் பகலும் सन् १९६५
उऩ्ऩैप्पोल् ऒरुवऩ् (सन् १९६५या संकिपा) உன்னைப்போல் ஒருவன் सन् १९६५
ऎङ्कवीट्टुप् पिळ्ळै (सन् १९६५या संकिपा) எங்கவீட்டுப் பிள்ளை सन् १९६५
ऎङ्कवीट्टुप् पॆण् (सन् १९६५या संकिपा) எங்கவீட்டுப் பெண் सन् १९६५
ऎऩ्ऩताऩ् मुटिवु (सन् १९६५या संकिपा) என்னதான் முடிவு सन् १९६५
ऒरु विरल् (सन् १९६५या संकिपा) ஒரு விரல் सन् १९६५
कऩ्ऩित्ताय् (सन् १९६५या संकिपा) கன்னித்தாய் सन् १९६५
कलङ्करै विळक्कम् (सन् १९६५या संकिपा) கலங்கரை விளக்கம் सन् १९६५
कल्याण मण्टपम् (सन् १९६५या संकिपा) கல்யாண மண்டபம் सन् १९६५
काक्कुम् करङ्कळ् (सन् १९६५या संकिपा) காக்கும் கரங்கள் सन् १९६५
काट्टु राणि (सन् १९६५या संकिपा) காட்டு ராணி सन् १९६५
कार्त्तिकै तीपम् (सन् १९६५या संकिपा) கார்த்திகை தீபம் सन् १९६५
चरचा पि.ए (सन् १९६५या संकिपा) சரசா பி.ஏ सन् १९६५
चान्ति (सन् १९६५या संकिपा) சாந்தி सन् १९६५
तायिऩ् करुणै (सन् १९६५या संकिपा) தாயின் கருணை सन् १९६५
ताऴम्पू (सन् १९६५या संकिपा) தாழம்பூ सन् १९६५
तिरुविळैयाटल् (सन् १९६५या संकिपा) திருவிளையாடல் सन् १९६५
नाणल् (सन् १९६५या संकिपा) நாணல் सन् १९६५
नी (सन् १९६५या संकिपा) நீ सन् १९६५
नीर्क्कुमिऴि (सन् १९६५या संकिपा) நீர்க்குமிழி सन् १९६५
नीलवाऩम् (सन् १९६५या संकिपा) நீலவானம் सन् १९६५
पञ्चवर्णक्किळि (सन् १९६५या संकिपा) பஞ்சவர்ணக்கிளி सन् १९६५
पटित्त मऩैवि (सन् १९६५या संकिपा) படித்த மனைவி सन् १९६५
पणम् तरुम् परिचु (सन् १९६५या संकिपा) பணம் தரும் பரிசு सन् १९६५
पणम् पटैत्तवऩ् (सन् १९६५या संकिपा) பணம் படைத்தவன் सन् १९६५
पऴनि (सन् १९६५या संकिपा) பழநி सन् १९६५
पूजैक्कु वन्त मलर् (सन् १९६५या संकिपा) பூஜைக்கு வந்த மலர் सन् १९६५
पूमालै (सन् १९६५या संकिपा) பூமாலை सन् १९६५
मकऩे केळ् (सन् १९६५या संकिपा) மகனே கேள் सन् १९६५
वल्लवऩुक्कु वल्लवऩ् (सन् १९६५या संकिपा) வல்லவனுக்கு வல்லவன் सन् १९६५
वऴिकाट्टि (सन् १९६५या संकिपा) வழிகாட்டி सन् १९६५
वाऴ्क्कैप् पटकु (सन् १९६५या संकिपा) வாழ்க்கைப் படகு सन् १९६५
विळक्केऱ्ऱियवळ् (सन् १९६५या संकिपा) விளக்கேற்றியவள் सन् १९६५
वीर अपिमऩ्यु (सन् १९६५या संकिपा) வீர அபிமன்யு सन् १९६५
वॆण्णिऱ आटै (सन् १९६५या संकिपा) வெண்ணிற ஆடை सन् १९६५
हलो मिस्टर् जमीऩ्तार् (सन् १९६५या संकिपा) ஹலோ மிஸ்டர் ஜமீன்தார் सन् १९६५
अण्णाविऩ् आचै (सन् १९६६या संकिपा) அண்ணாவின் ஆசை सन् १९६६
अवऩ् पित्तऩा (सन् १९६६या संकिपा) அவன் பித்தனா सन् १९६६
इरु वल्लवर्कळ् (सन् १९६६या संकिपा) இரு வல்லவர்கள் सन् १९६६
ऎङ्क पाप्पा (सन् १९६६या संकिपा) எங்க பாப்பா सन् १९६६
कातल् पटुत्तुम् पाटु (सन् १९६६या संकिपा) காதல் படுத்தும் பாடு सन् १९६६
कुमरिप् पॆण् (सन् १९६६या संकिपा) குமரிப் பெண் सन् १९६६
कॊटिमलर् (सन् १९६६या संकिपा) கொடிமலர் सन् १९६६
कौरि कल्याणम् (सन् १९६६या संकिपा) கௌரி கல்யாணம் सन् १९६६
चन्तिरोतयम् (सन् १९६६या संकिपा) சந்திரோதயம் सन् १९६६
चरस्वति चपतम् (सन् १९६६या संकिपा) சரஸ்வதி சபதம் सन् १९६६
चातुमिरण्टाल् (सन् १९६६या संकिपा) சாதுமிரண்டால் सन् १९६६
चित्ति (सन् १९६६या संकिपा) சித்தி सन् १९६६
चिऩ्ऩञ्चिऱु उलकम् (सन् १९६६या संकिपा) சின்னஞ்சிறு உலகம் सन् १९६६
तट्टुङ्कळ् तिऱक्कप्पटुम् (सन् १९६६या संकिपा) தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் सन् १९६६
तऩिप् पिऱवि (सन् १९६६या संकिपा) தனிப் பிறவி सन् १९६६
तायिऩ् मेल् आणै (सन् १९६६या संकिपा) தாயின் மேல் ஆணை सन् १९६६
ताये उऩक्काक (सन् १९६६या संकिपा) தாயே உனக்காக सन् १९६६
तालि पाक्कियम् (सन् १९६६या संकिपा) தாலி பாக்கியம் सन् १९६६
तेटिवन्त तिरुमकळ् (सन् १९६६या संकिपा) தேடிவந்த திருமகள் सन् १९६६
तेऩ् मऴै (सन् १९६६या संकिपा) தேன் மழை सन् १९६६
नम्म वीट्टु मकालट्चुमि (सन् १९६६या संकिपा) நம்ம வீட்டு மகாலட்சுமி सन् १९६६
नाटोटि (सन् १९६६या संकिपा) நாடோடி सन् १९६६
नाऩ् आणैयिट्टाल् (सन् १९६६या संकिपा) நான் ஆணையிட்டால் सन् १९६६
नाम्मूवर् (सन् १९६६या संकिपा) நாம்மூவர் सन् १९६६
पऱक्कुम् पावै (सन् १९६६या संकिपा) பறக்கும் பாவை सन् १९६६
पॆरिय मऩितऩ् (सन् १९६६या संकिपा) பெரிய மனிதன் सन् १९६६
पॆऱ्ऱाल् ताऩ् पिळ्ळैया (सन् १९६६या संकिपा) பெற்றால் தான் பிள்ளையா सन् १९६६
मकाकवि काळितास् (सन् १९६६या संकिपा) மகாகவி காளிதாஸ் सन् १९६६
मणिमकुटम् (सन् १९६६या संकिपा) மணிமகுடம் सन् १९६६
मतरास् टु पाण्टिच्चेरि (सन् १९६६या संकिपा) மதராஸ் டு பாண்டிச்சேரி सन् १९६६
मऱक्क मुटियुमा (सन् १९६६या संकिपा) மறக்க முடியுமா सन् १९६६
मुकराचि (सन् १९६६या संकिपा) முகராசி सन् १९६६
मेजर् चन्तिरकान्त् (सन् १९६६या संकिपा) மேஜர் சந்திரகாந்த் सन् १९६६
मोट्टार् चुन्तरम्पिळ्ळै (सन् १९६६या संकिपा) மோட்டார் சுந்தரம்பிள்ளை सन् १९६६
यारुक्काक अऴुताऩ् (सन् १९६६या संकिपा) யாருக்காக அழுதான் सन् १९६६
यार् नी (सन् १९६६या संकिपा) யார் நீ सन् १९६६
रामु (सन् १९६६या संकिपा) ராமு सन् १९६६
लारि टिरैवर् (सन् १९६६या संकिपा) லாரி டிரைவர் सन् १९६६
वल्लवऩ् ऒरुवऩ् (सन् १९६६या संकिपा) வல்லவன் ஒருவன் सन् १९६६
६७-ल् ऎऩ्. ऎस्. किरुष्णऩ् (सन् १९६७या संकिपा) ௬௭-ல் என். எஸ். கிருஷ்ணன் सन् १९६७
अते कण्कळ् (सन् १९६७या संकिपा) அதே கண்கள் सन् १९६७
अऩुपविराजा अऩुपवि (सन् १९६७या संकिपा) அனுபவிராஜா அனுபவி सन् १९६७
अरच कट्टळै (सन् १९६७या संकिपा) அரச கட்டளை सन् १९६७
आलयम् (सन् १९६७या संकिपा) ஆலயம் सन् १९६७
इरु मलर्कळ् (सन् १९६७या संकिपा) இரு மலர்கள் सन् १९६७
उयिर् मेल् आचै (सन् १९६७या संकिपा) உயிர் மேல் ஆசை सन् १९६७
ऊट्टि वरै उऱवु (सन् १९६७या संकिपा) ஊட்டி வரை உறவு सन् १९६७
ऎतिरिकळ् जाक्किरतै (सन् १९६७या संकिपा) எதிரிகள் ஜாக்கிரதை सन् १९६७
कण् कण्ट तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा) கண் கண்ட தெய்வம் सन् १९६७
कन्तऩ् करुणै (सन् १९६७या संकिपा) கந்தன் கருணை सन् १९६७
कऱ्पूरम् (सन् १९६७या संकिपा) கற்பூரம் सन् १९६७
कातलित्ताल् पोतुमा (सन् १९६७या संकिपा) காதலித்தால் போதுமா सन् १९६७
कातल् पऱवै (सन् १९६७या संकिपा) காதல் பறவை सन् १९६७
कावल्कारऩ् (सन् १९६७या संकिपा) காவல்காரன் सन् १९६७
चपाष् तम्पि (सन् १९६७या संकिपा) சபாஷ் தம்பி सन् १९६७
चुन्तरमूर्त्ति (सन् १९६७या संकिपा) சுந்தரமூர்த்தி सन् १९६७
चॆल्वमकळ् (सन् १९६७या संकिपा) செல்வமகள் सन् १९६७
तङ्कक् कम्पि (सन् १९६७या संकिपा) தங்கக் கம்பி सन् १९६७
तङ्कै (सन् १९६७या संकिपा) தங்கை सन् १९६७
ताय्क्कुत् तलैमकऩ् (सन् १९६७या संकिपा) தாய்க்குத் தலைமகன் सन् १९६७
तिरुवरुट्चॆल्वर् (सन् १९६७या संकिपा) திருவருட்செல்வர் सन् १९६७
तॆय्वच्चॆयल् (सन् १९६७या संकिपा) தெய்வச்செயல் सन् १९६७
नाऩ् (सन् १९६७या संकिपा) நான் सन् १९६७
नाऩ् यार् तॆरियुमा (सन् १९६७या संकिपा) நான் யார் தெரியுமா सन् १९६७
निऩैविल् निऩ्ऱवऩ् (सन् १९६७या संकिपा) நினைவில் நின்றவன் सन् १९६७
नॆञ्चिरुक्कुम् वरै (सन् १९६७या संकिपा) நெஞ்சிருக்கும் வரை सन् १९६७
पक्त पिरकलता (सन् १९६७या संकिपा) பக்த பிரகலதா सन् १९६७
पट्टणत्तिल् पूतम् (सन् १९६७या संकिपा) பட்டணத்தில் பூதம் सन् १९६७
पन्तयम् (सन् १९६७या संकिपा) பந்தயம் सन् १९६७
पवाऩि (सन् १९६७या संकिपा) பவானி सन् १९६७
पामा विजयम् (सन् १९६७या संकिपा) பாமா விஜயம் सन् १९६७
पालाटै (सन् १९६७या संकिपा) பாலாடை सन् १९६७
पॆण् ऎऩ्ऱाल् पॆण् (सन् १९६७या संकिपा) பெண் என்றால் பெண் सन् १९६७
पॆण्णे नी वाऴ्क (सन् १९६७या संकिपा) பெண்ணே நீ வாழ்க सन् १९६७
पेचुम् तॆय्वम् (सन् १९६७या संकिपा) பேசும் தெய்வம் सन् १९६७
पॊऩ्ऩाऩ वाऴ्वु (सन् १९६७या संकिपा) பொன்னான வாழ்வு सन् १९६७
मकराचि (सन् १९६७या संकिपा) மகராசி सन् १९६७
मऩम् ऒरु कुरङ्कु (सन् १९६७या संकिपा) மனம் ஒரு குரங்கு सन् १९६७
माटिवीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा) மாடிவீட்டு மாப்பிள்ளை सन् १९६७
मुकूर्त्त नाळ् (सन् १९६७या संकिपा) முகூர்த்த நாள் सन् १९६७
राजात्ति (सन् १९६७या संकिपा) ராஜாத்தி सन् १९६७
राजावीट्टु माप्पिळ्ळै (सन् १९६७या संकिपा) ராஜாவீட்டு மாப்பிள்ளை सन् १९६७
वालिप विरुन्तु (सन् १९६७या संकिपा) வாலிப விருந்து सन् १९६७
विवचायि (सन् १९६७या संकिपा) விவசாயி सन् १९६७
अऩ्पु वऴि (सन् १९६८या संकिपा) அன்பு வழி सन् १९६८
अऩ्ऱु कण्ट मुकम् (सन् १९६८या संकिपा) அன்று கண்ட முகம் सन् १९६८
उयर्न्त मऩितऩ् (सन् १९६८या संकिपा) உயர்ந்த மனிதன் सन् १९६८
उयिरा माऩमा (सन् १९६८या संकिपा) உயிரா மானமா सन् १९६८
ऎङ्क ऊर् राजा (सन् १९६८या संकिपा) எங்க ஊர் ராஜா सन् १९६८
ऎतिर् नीच्चल् (सन् १९६८या संकिपा) எதிர் நீச்சல் सन् १९६८
ऎऩ् तम्पि (सन् १९६८या संकिपा) என் தம்பி सन् १९६८
ऒळि विळक्कु (सन् १९६८या संकिपा) ஒளி விளக்கு सन् १९६८
कणवऩ् (सन् १९६८या संकिपा) கணவன் सन् १९६८
कण्णऩ् ऎऩ् कातलऩ् (सन् १९६८या संकिपा) கண்ணன் என் காதலன் सन् १९६८
कलाट्टा कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा) கலாட்டா கல்யாணம் सन् १९६८
कल्लुम् कऩियाकुम् (सन् १९६८या संकिपा) கல்லும் கனியாகும் सन् १९६८
कातल् वाकऩम् (सन् १९६८या संकिपा) காதல் வாகனம் सन् १९६८
कुटियिरुन्त कोयिल् (सन् १९६८या संकिपा) குடியிருந்த கோயில் सन् १९६८
कुऴन्तैक्काक (सन् १९६८या संकिपा) குழந்தைக்காக सन् १९६८
चक्करम् (सन् १९६८या संकिपा) சக்கரம் सन् १९६८
चत्तियम् तवऱाते (सन् १९६८या संकिपा) சத்தியம் தவறாதே सन् १९६८
चिरित्त मुकम् (सन् १९६८या संकिपा) சிரித்த முகம் सन् १९६८
चॆल्वियिऩ् चॆल्वम् (सन् १९६८या संकिपा) செல்வியின் செல்வம் सन् १९६८
चोप्पु चीप्पु कण्णाटि (सन् १९६८या संकिपा) சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி सन् १९६८
जीवऩाम्चम् (सन् १९६८या संकिपा) ஜீவனாம்சம் सन् १९६८
टिल्लि माप्पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा) டில்லி மாப்பிள்ளை सन् १९६८
टीच्चरम्मा (सन् १९६८या संकिपा) டீச்சரம்மா सन् १९६८
तामरै नॆञ्चम् (सन् १९६८या संकिपा) தாமரை நெஞ்சம் सन् १९६८
तिरुमाल् पॆरुमै (सन् १९६८या संकिपा) திருமால் பெருமை सन् १९६८
तिल्लाऩा मोकऩाम्पाळ् (सन् १९६८या संकिपा) தில்லானா மோகனாம்பாள் सन् १९६८
तॆय्वीक उऱवु (सन् १९६८या संकिपा) தெய்வீக உறவு सन् १९६८
तेर् तिरुविऴा (सन् १९६८या संकिपा) தேர் திருவிழா सन् १९६८
तेवि (सन् १९६८या संकिपा) தேவி सन् १९६८
नालुम् तॆरिन्तवऩ् (सन् १९६८या संकिपा) நாலும் தெரிந்தவன் सन् १९६८
निमिर्न्तु निल् (सन् १९६८या संकिपा) நிமிர்ந்து நில் सन् १९६८
नीयुम् नाऩुम् (सन् १९६८या संकिपा) நீயும் நானும் सन् १९६८
नीलकिरि ऎक्स्पिरस् (सन् १९६८या संकिपा) நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் सन् १९६८
नेर्वऴि (सन् १९६८या संकिपा) நேர்வழி सन् १९६८
पणक्कार पिळ्ळै (सन् १९६८या संकिपा) பணக்கார பிள்ளை सन् १९६८
पणमा पाचमा (सन् १९६८या संकिपा) பணமா பாசமா सन् १९६८
पाल् मऩम् (सन् १९६८या संकिपा) பால் மனம் सन् १९६८
पुतिय पूमि (सन् १९६८या संकिपा) புதிய பூமி सन् १९६८
पुत्तिचालिकळ् (सन् १९६८या संकिपा) புத்திசாலிகள் सन् १९६८
पूवुम् मॊट्टुम् (सन् १९६८या संकिपा) பூவும் மொட்டும் सन् १९६८
पॊम्मलाट्टम् (सन् १९६८या संकिपा) பொம்மலாட்டம் सन् १९६८
मुत्तुच् चिप्पि (सन् १९६८या संकिपा) முத்துச் சிப்பி सन् १९६८
मूऩ्ऱॆऴुत्तु (सन् १९६८या संकिपा) மூன்றெழுத்து सन् १९६८
रकचिय पोलीस् ११५ (सन् १९६८या संकिपा) ரகசிய போலீஸ் ௧௧௫ सन् १९६८
लट्चुमि कल्याणम् (सन् १९६८या संकिपा) லட்சுமி கல்யாணம் सन् १९६८
अक्का तङ्कै (सन् १९६९या संकिपा) அக்கா தங்கை सन् १९६९
अञ्चल् पॆट्टि ५२० (सन् १९६९या संकिपा) அஞ்சல் பெட்டி ௫௨௦ सन् १९६९
अटिमैप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा) அடிமைப் பெண் सन् १९६९
अत्तैमकऩ् (सन् १९६९या संकिपा) அத்தைமகன் सन् १९६९
अऩ्ऩैयुम् पितावुम् (सन् १९६९या संकिपा) அன்னையும் பிதாவும் सन् १९६९
अऩ्पळिप्पु (सन् १९६९या संकिपा) அன்பளிப்பு सन् १९६९
अवरे ऎऩ् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा) அவரே என் தெய்வம் सन् १९६९
आयिरम् पॊय् (सन् १९६९या संकिपा) ஆயிரம் பொய் सन् १९६९
इरत्त पेय् (सन् १९६९या संकिपा) இரத்த பேய் सन् १९६९
इरु कोटुकळ् (सन् १९६९या संकिपा) இரு கோடுகள் सन् १९६९
उलकम् इव्वळवु ताऩ् (सन् १९६९या संकिपा) உலகம் இவ்வளவு தான் सन् १९६९
ओटुम् नति (सन् १९६९या संकिपा) ஓடும் நதி सन् १९६९
कण्णे पाप्पा (सन् १९६९या संकिपा) கண்ணே பாப்பா सन् १९६९
कऩ्ऩिप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा) கன்னிப் பெண் सन् १९६९
काप्टऩ् रञ्चऩ् (सन् १९६९या संकिपा) காப்டன் ரஞ்சன் सन् १९६९
कावल् तॆय्वम् (सन् १९६९या संकिपा) காவல் தெய்வம் सन् १९६९
कुरुतट्चणै (सन् १९६९या संकिपा) குருதட்சணை सन् १९६९
कुलविळक्कु (सन् १९६९या संकिपा) குலவிளக்கு सन् १९६९
कुऴन्तै उळ्ळम् (सन् १९६९या संकिपा) குழந்தை உள்ளம் सन् १९६९
चान्ति निलैयम् (सन् १९६९या संकिपा) சாந்தி நிலையம் सन् १९६९
चिङ्कप्पूर् चीमाऩ् (सन् १९६९या संकिपा) சிங்கப்பூர் சீமான் सन् १९६९
चिवन्त मण् (सन् १९६९या संकिपा) சிவந்த மண் सन् १९६९
चुपतिऩम् (सन् १९६९या संकिपा) சுபதினம் सन् १९६९
चॆल्लप् पॆण् (सन् १९६९या संकिपा) செல்லப் பெண் सन् १९६९
जन्तु लट्चम् (सन् १९६९या संकिपा) ஜந்து லட்சம் सन् १९६९
तङ्क मलर् (सन् १९६९या संकिपा) தங்க மலர் सन् १९६९
तङ्कच् चुरङ्कम् (सन् १९६९या संकिपा) தங்கச் சுரங்கம் सन् १९६९
तिरुटऩ् (सन् १९६९या संकिपा) திருடன் सन् १९६९
तुणैवऩ् (सन् १९६९या संकिपा) துணைவன் सन् १९६९
तुलापारम् (सन् १९६९या संकिपा) துலாபாரம் सन् १९६९
तॆय्वमकऩ् (सन् १९६९या संकिपा) தெய்வமகன் सन् १९६९
नम्नाटु (सन् १९६९या संकिपा) நம்நாடு सन् १९६९
नाऩ्कु किल्लाटिकळ् (सन् १९६९या संकिपा) நான்கு கில்லாடிகள் सन् १९६९
निऱैकुटम् (सन् १९६९या संकिपा) நிறைகுடம் सन् १९६९
निल् कवऩि कातलि (सन् १९६९या संकिपा) நில் கவனி காதலி सन् १९६९
पाल् कुटम् (सन् १९६९या संकिपा) பால் குடம் सन् १९६९
पूवा तलैया (सन् १९६९या संकिपा) பூவா தலையா सन् १९६९
पॆण्णै वाऴविटुङ्कळ् (सन् १९६९या संकिपा) பெண்ணை வாழவிடுங்கள் सन् १९६९
पॊण्णु माप्पिळ्ळै (सन् १९६९या संकिपा) பொண்ணு மாப்பிள்ளை सन् १९६९
पॊऱ्चिलै (सन् १९६९या संकिपा) பொற்சிலை सन् १९६९
मकऩे नी वाऴ्क (सन् १९६९या संकिपा) மகனே நீ வாழ்க सन् १९६९
मकिऴम्पू (सन् १९६९या संकिपा) மகிழம்பூ सन् १९६९
मऩचाट्चि (सन् १९६९या संकिपा) மனசாட்சி सन् १९६९
मऩैवि (सन् १९६९या संकिपा) மனைவி सन् १९६९
मऩ्ऩिप्पु (सन् १९६९या संकिपा) மன்னிப்பு सन् १९६९
वा राजा वा (सन् १९६९या संकिपा) வா ராஜா வா सन् १९६९

स्वयादिसँ

सम्पादन

लिधंसा

सम्पादन
तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०