जाः व यचा म्ह्वःल्याः

जाः व यचा म्ह्वःल्याः(English: Gender and Sexual Minorities, पर्वते: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) धयागु यचिं (Sex), जाः (Gender) व यचा क्वसाः (Sexual Orientation)या आधारय् म्ह्वः ल्याखय् दुपिं मनूतयेतः धाइ। जाः व यचा म्ह्वःल्याः मधाःसे 'कुएर' धाः सां ज्यू।

यचिंया आधारय्Edit

 1. त्यामज्यू यचिं

जाःया आधारय्Edit

 1. ब्याग्जाः, Transgender
 2. ब्याग्मिसा, Transwoman
 3. ब्याग्मिजं, Transman
 4. ल्वाक्जाः, Androgyne
 5. गुलिजाः, Agender
 6. अःजाःमि, Transsexual
 7. अःजाःपुँमि, Crossdresser
 8. निजाःमि, Bigender
 9. हुस्लुंजाः, Gender fluid
 10. क्वयेरजाः, Genderqueer
 11. जाः त्याछीम्हंम्ह, Gender non-conforming
 12. बापाजाः, Demigender
 13. निथीजाःपिलाः, Non-binary
 14. थातंत्याजााः, Ipos gender
 15. यचिं ह्यूमि, Who has changed sex

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकातEdit

तजिलजिं कःघाःगु जाःम्हसिकात(Cultural gender identities) धाल कि नेवाः तजिलजिया आधारय् दयाच्वङ्गु जाः म्हसिका खः।

 1. बामिसा
 2. मामिजं
 3. मैंबाबु
 4. मिथु
 5. मिखे
 6. मेत्ति
 7. मिस्जं

यचा क्वसाःया आधारय्Edit

 1. ज्वःयचा, Homosexual
 2. ज्वःबिज्वःयचा, Bisexual
 3. ब्याग्जाःयचा, Trans-attracted
 4. गुलियचा, Asexual
 5. दोखुनुयचा, Pansexual
 6. हुस्लुंयचा, Sexually Fluid
 7. गत्केयचा, Polysexual
 8. ब्वायचा, Graysexual
 9. निथीजाःपिलाःयचा, Skoliosexual

ब्वनादिसँEdit

आपाःEdit


यचिं, जाः व यसु
यचिं
यचाब्व  • बायचिं  • मायचिं  • त्यामज्यू यचिं
जाः
मिजं  • मिसा  • मैंबाबु  • मिखे  • मिथु  • मेत्ति  • मिस्जं  • बामिसा  • मामिसा  • बामिजं  • मामिजं
थातंजाः  • थातंजाः मिजं  • थातंजाः मिसा  • ब्याग्जाः  • ब्याग्मिजं  • ब्याग्मिसा  • ल्वाक्जाः  • गुलिजाः  • अःजाःमि  • अःजाःपुँमि  • निजाःमि  • हुस्लुंजाः  • बापाजाः  • जाः त्याछीम्हांम्ह  • निथीजाःपिलाः  • थातंत्याजााः  • जााः न्ह्यसःमि
यसु
यचा क्वसाः  • बिज्वःयचा  • ज्वःयचा  • ज्वःबिज्वःयचा  • गुलियचा  • हुस्लुंयचा  • दोखुनुयचा  • गत्केयचा  • ब्वायचा  • बाजाःयचा  • माजाःयचा  • ब्याग्जाःयचा  • निथीजाःपिलाःयचा  • यसु न्ह्यसःमि
थिथि
जाः व यचा म्ह्वःल्याः