स्री किरुष्णलीला (सन् १९७७या संकिपा)

स्री किरुष्णलीला छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९७७य् पिहांवगु खः।

स्री किरुष्णलीला
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९७७

मू पात्र

सम्पादन

संकिपा देकिपिं

सम्पादन

स्वया दिसँ

सम्पादन

पिनेयागु स्वापू

सम्पादन

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०