कांचीपुरम जिल्ला

कांचीपुरम जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

कांचीपुरम जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६०४ जिल्ला कांचीपुरम जिल्ला ९६२ १४५९९१६ ७३४९७९ ७२४९३७
३३ ६०४ ५७०२ तालुका श्रीपेरुम्बुदूर १३२ २२०७९६ ११२१०३ १०८६९३
३३ ६०४ ५७०३ तालुका ताम्बरम २७३९६ १३७६२ १३६३४
३३ ६०४ ५७०४ तालुका आलंदूर
३३ ६०४ ५७०५ तालुका शोलिंगनल्लुर ७०४४१ ३५७१९ ३४७२२
३३ ६०४ ५७०६ तालुका चेंगलपट्टू १४६ २६४३७८ १३३४१४ १३०९६४
३३ ६०४ ५७०७ तालुका कांचीपुरम १५७ २२२६२६ १११५५३ १११०७३
३३ ६०४ ५७०८ तालुका उत्तिरमेरूर ११४ १२२९३९ ६१६३५ ६१३०४
३३ ६०४ ५७०९ तालुका तिरुकळुकुन्ड्रम ९५ १३११८३ ६६१७९ ६५००४
३३ ६०४ ५७१० तालुका मदुरांतकम १८८ २२२३१० १११४०१ ११०९०९
३३ ६०४ ५७११ तालुका चेय्यूर ११७ १७७८४७ ८९२१३ ८८६३४

स्वयादिसँ

सम्पादन


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला