तिरूनलवेली जिल्ला

तिरूनलवेली जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य तमिलनाडुया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया आधिकारिक भाय् तमिल भाषा ख।

तिरूनलवेली जिल्ला
—  जिल्ला  —
देय्  भारत
राज्य तमिलनाडु
Time zone IST

जनसंख्या

सम्पादन

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व जिल्लाया तालुका व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३३ राज्य तमिलनाडु १५०४९ ३७२२९५९० १८६७९०६५ १८५५०५२५
३३ ६२८ जिल्ला तिरूनलवेली जिल्ला ४३० १५५७००४ ७६८७२८ ७८८२७६
३३ ६२८ ५८७० तालुका शिवगिरि १९ ७२४९८ ३५२६९ ३७२२९
३३ ६२८ ५८७१ तालुका संकरनकोइल ८३ २८४५३० १४०३५१ १४४१७९
३३ ६२८ ५८७२ तालुका वीरकेरलमपुत्‍तूर २० ८७८६५ ४३२२७ ४४६३८
३३ ६२८ ५८७३ तालुका तेन्‍कासी २६ १७१३०६ ८५२३२ ८६०७४
३३ ६२८ ५८७४ तालुका सेंकोट्टई ५१५५७ २५८७८ २५६७९
३३ ६२८ ५८७५ तालुका आलंगुलम २७ १२५१३१ ६१७५३ ६३३७८
३३ ६२८ ५८७६ तालुका तिरूनलवेली ५८ १४५००९ ७१६५७ ७३३५२
३३ ६२८ ५८७७ तालुका पालयमकोट्टई ४० ९११७६ ४५२४० ४५९३६
३३ ६२८ ५८७८ तालुका अम्बासमुद्रम ५६ १८२७८६ ९०२५३ ९२५३३
३३ ६२८ ५८७९ तालुका नांगुनेरी ५७ १४९५२० ७३४८६ ७६०३४
३३ ६२८ ५८८० तालुका राधापुरम ३५ १९५६२६ ९६३८२ ९९२४४

स्वयादिसँ

सम्पादन


तमिलनाडुयागु जिल्ला
अरियालूर जिल्ला | चेन्नई जिल्ला | कोयम्बत्तूर जिल्ला | कडलूर जिल्ला | धर्मपूरी जिल्ला | दिण्डुक्कल जिल्ला | ईरोडु जिल्ला | कांचीपुरम् जिल्ला | कन्याकुमारी जिल्ला | करूर जिल्ला | कृष्णगिरी जिल्ला | मदुरै जिल्ला | नागपट्टिनम जिल्ला | नामक्कल जिल्ला | निलगिरी जिल्ला | पेरंबळूर जिल्ला | पुदुकोट्टै जिल्ला | रामनादपूरम जिल्ला | सेलम जिल्ला | शिवगंगै जिल्ला | तंजावुर जिल्ला | तेनी जिल्ला | तूतकुडी जिल्ला | तिरूचिरापल्ली जिल्ला | तिरूनेलवेली जिल्ला | तिरूपूर जिल्ला | तिरूवल्लूर जिल्ला | तिरूवन्नमालै जिल्ला | तिरूवरूवर जिल्ला | वेल्लूर जिल्ला | विलुप्पुरम जिल्ला | विरूध नगर जिल्ला