जलासें धागु हि छानेयाइगु अंग खः।

जलासें
मनूया म्हय् जलासें
लातिन Ren
व्यवस्था Urinary system and endocrine system
आर्टरी Renal artery
भेन Renal vein
नर्भ Renal plexus
MeSH Kidney

संरचना सम्पादन

थ्व भुति थें न्यागु आकारयागु जुइ। थुकियागु निगु पा, निगु सीमा व निगु पोल (च्वेयागु व क्वेयागु) दै। थ्व अंग एब्डोमेनय् पेरिटोनियमयागु ल्युने जंक्वेंयागु निखें दया च्वनि। थुकित दायागु धी व लूज कनेक्टिभ तन्तु नं भुना तगु दै। जव जलासें देपा जलासें स्वया भतिचा च्वे दया च्वनि। थ्व १२गु थोर्यासिक जंक्वे निसें ३गु लम्बर जंक्वें तक्क दया च्वनि। छगु जलासेंयागु हाकः १२सेमि, ब्या ६ सेमि व ३सेमि फि दै। देपायागु जलासें देपायागु स्वया भतिचा चीफि व ताहाक जुइ।

ज्या सम्पादन

जलासेंया म्हय् यक्व ज्या दु। थुकिया मू ज्या थ्व कथं दु-

  • हियात छानेयाना म्हय् म्वाःगु थीथी पदार्थ म्हं वांछ्वइगु ज्या
  • म्हय् माःगु वस्तुतेगु पूनर्शोषन यायेगु
  • म्हया pHयात छगू निश्चित मात्राय् तयाततेगु
  • भितामिन दि दयेकेत ग्वहालि यायेगु
  • म्हया रक्तचापया मात्रा पाय्‌छि तयेत ग्वहालि यायेगु

ल्वे सम्पादन

म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन